KONPENZOVANE SRČANE MANE

Dijeto-terapija:  

Kako su bolesni od kompezovanih srčanih mana pošteđeni teškog i napornog fizičkog rada, to su njihove ptrebe u energetskim materijama relativno male. Tako da je u ovim slučajevima daleko lakše podesiti dijeto-terapiju u pogledu  energetskih, gradivnih i zaštitnih materija, a da se pritom ne opterećuju organi za varenje i ne otežava rad srca. Enegetski unos treba tako podesiti da ne izazove gojaznost i da odgovara realnoj potrošnji, a sadržaj belančevina, vitamina i minerala treba podesiti polu i dobu starosti obolele osobe.

Ograničenje vode nije potrebno, dok sadržaj soli u dnevnom obroku ne bi trebalo da prelazi 2 gr.  U ovom slučaju se može izuzetno primenjivati i dijeto-terapija namenjena osobama sa dekompezovanim srčanim manama. I ovde važi isto ravilo o rasporedu dnevnih obeda i njihovoj zapremini.

Оставите коментар